Biz case

FORANDRINGSLEDERSKAB

Ambitionen med kurset i forandringsledelse er, at du får kompetencer og værktøjer, så du efterfølgende er i stand til at udvise lederskab ved forandringer og projekter, så både organisationen, de implicerede parter og medarbejdere kommer styrket igennem. Mere motiveret, bedre samarbejdende og med højere performance – samtidig med at de planlagte gevinster, såvel de økonomiske som psykologiske bliver realiseret.

UDBYTTE

 • Du bliver i stand til at overskue en forandring og sikre en proces, der tilgodeser både de forretningsmæssige og menneskelige behov, så I på alle parametre kommer styrket igennem forandringen
 • Du bliver i stand til at øge forretningens evne til at realisere de forventede effekter af en forandring
 • Du bliver bedre i stand til at lede en større forandring og stille krav til projektledelsen
 • Du bliver i stand til at prioritere og vælge de forandringer, som giver mest værdi for forretningen
 • Du bliver i stand til effektivt at forstå, overskue, stille krav til og kvalitetssikre business cases
 • Du får en dybere indsigt i din egen mentale robusthed
 • Du lærer metoder til at analysere udfordringer og at tage bredere perspektiv, igennem at forholde dig mere refleksivt til dit følelsesliv og holde fokus på det du kan kontrollere gennem realistisk optimisme.
 • Du får indsigt i egne styrker, samt redskaber til at bringe dine medarbejderes og teamets psykologiske styrker og ressourcer i spil
 • Du får en VIA PRO rapport med indgående beskrivelse af dine styrker
 • Du lærer at passe på dig selv gennem meditation, åndedrætsøvelser og herved bliver du i stand til at bevare ro og overblik i en kompleks hverdag.
 • Du bliver klædt på til at også kunne tage det psykologiske ansvar for medarbejdere, som indgår i forandringsprocesser

INDHOLD

Kurset er delt op i 8 temaer, som tilgår forandringslederskab fra henholdsvis den forretningsmæssige og den psykologiske vinkel.

Tema1: Den integrerede ændring
Temaet introducerer hvorfor og hvordan alle dimensionerne og elementerne omkring en forandring skal adresseres samlet.

Det gælder både tids- og fasemæssigt, i forhold til den strategiske og ledelsesmæssige forankring, og i forhold til den afsluttende gevinstrealisering. Undervejs gælder det om at holde forudsætningerne ajour for såvel de forretningsmæssige og menneskelige forandringer. Med dette overblik bliver du i stand til at agere proaktivt ledelsesmæssigt på de ændringer, der uvilkårligt vil ske.

Tema 2: Mental Robusthed
Begrebet mental robusthed er i den grad blevet et buzz word inden for de seneste tre år. Det kan nærmest betegnes som ”det nye sorte”. I alle dele af samfundet bliver der i disse år i stigende grad stillet krav om høj fleksibilitet og effektivitet, og det kræver en mental robusthed at navigere og bevare en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Som begreb er mental robusthed et tema, man har forsket i gennem mere end fem årtier. Med afsæt i nyeste hjerneforskning omkring den plastiske, dvs. den forandrelige hjerne, kan man sige, at mental robusthed er ikke noget, man besidder – eller ikke besidder. Det handler om graden. Mental robusthed er en psykologisk færdighed, som hjælper os i forhold til at håndtere stress, modgang og problemer og passe på os selv. Man kan til en vis grad optræne sin mentale robusthed ved hjælp af evidensbaserede metoder. Du får en dybere indsigt i din egen mentale robusthed og lærer, hvordan du kan øge den.

Tema 3: Ledelsesforankring
Den vigtigste rolle omkring en forandring spilles af den eller de personer, der efterspørger resultaterne og dermed ejer forandringen.

Du bliver præsenteret for værktøjer og processer, der effektivt strukturerer arbejdet med agile business cases og værdifastsættelse af forandringer og projekter. Derved skabes grundlaget for troværdighed i business cases og for dialog omkring alternative scenarier med interessenter. Du bliver i stand til at lave porteføljemæssige betragtninger på virksomhedens projekter og derved sikre, at der kun anvendes ressourcer på de for virksomheden rigtige projekter og forandringer. Med dette overblik bliver du dermed i stand til at fokusere på de forretningsmæssige prioriteringer og beslutninger.

Tema 4: At træffe de rigtige beslutninger
Ledere i dag står over for en meget dynamisk og kaotisk omverden der de skal finde ud af og forholde sig til store mængder information, inden de kan lave fornuftige vurderinger og træffe hensigtsmæssige beslutninger. Desto mere ansvar man som leder får desto mere risici vil der knyttes til ens skøn og beslutninger. Lær dig mere om din egen beslutningsstil og hvordan den indvirker på kvaliteten af de beslutninger du som leder tager. Du vil introduceres til normative beslutningsmodeller (som beskriver hvordan vi burde træffe beslutninger) og deskriptive beslutningsmodeller (som beskriver hvordan vi virker træffe beslutninger). Du lærer metoder til at analysere udfordringer og at tage bredere perspektiv, igennem at forholde dig mere refleksivt til dit følelsesliv og holde fokus på det du kan kontrollere gennem realistisk optimisme.

tema 5: Lede teams med afsæt i styrker
”Teams er arbejdsformernes Ferrari – de er højtydende, men kræver megen vedligeholdelse og mange slags indsatser.” (Edward Lawler, 1994). Lær at forstå og bringe dine egne psykologiske styrker og ressourcer i spil, at identificere dit teams styrker, og fokuser på synergier mellem de enkelte teammedlemmer, så kreativitet og implementeringskraft forbindes.

Frigør dit eget, dit teams og din organisations præstationspotentiale igennem at realisere deres styrker. Forstå og bring dine egne, dine medarbejderes og team’ets psykologiske styrker og ressourcer i spil og lær dig hvordan disse unikke styrker spiller sammen og bidrager til forhøjet engagement, præstation og kommunikation samt strategisk tilpasning.

Tema 6: Gevinstrealisering
Koncept for gevinstrealisering, består af 5 faktorer, der alle skal håndteres for at lykkes med gevinstrealisering. Konceptet er grundlag for at udarbejde Gevinstrealiseringsstrategi og Gevinstrealiseringsplan, som du lærer at stille krav til og kvalitetssikre. De 5 realiseringsfaktorer videreudvikler læringspunkter fra flere af de øvrige temaer på kurset. Du kommer til at anvende konkrete værktøjer, bl.a. en forandringsanalyse, der – for de direkte implicerede – identificerer nødvendige ændringer i processer, organisation og fysiske forhold. Du bliver i stand til identificere, hvilke forudsætninger, der skal på plads i et konkret projekt før gevinstrealisering er mulig. Du får også indsigt i de nødvendige tiltag, der skal gennemføres i din organisation for at øge evnen til at gevinstrealisere.

Tema 7: Fungere optimalt under pres
Lederrollen betyder blandt andet ensomhed og fravær af mange typer af feedback fra kollegaer og medarbejdere. Alle væsentlige beslutninger indebærer en vis usikkerhed, som kan være angstprovokerende og skabe uro hos dig selv og andre. Og så har lederrollen indflydelse på dit privatliv. Du lærer at passe på dig selv gennem meditation, åndedrætsøvelser og herved bliver du i stand til at bevare ro og overblik i en kompleks hverdag.

Tema 8: Forandrings – og transformationsprocessen
Konventionelle forandringsprocesser har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Temaet fokuserer på ledelse, ejerskab, transparens og mening i forandringsprocessen. Du får overblik over de seneste erkendelser inden for forandringsledelse, og bliver i stand til at identificere forskellige forandringstyper, og på baggrund heraf stille krav til designet af den relevante forandrings- og transformationsproces. Den dynamiske forandringsplan sammenfatter alle elementer i den integrerede ændring, både de forretningsmæssige og de psykologiske elementer.

FORM

Kurset er opdelt i 2 moduler à 3 dage, dvs. den samlede varighed er 6 dage i alt.

Modul 1 omhandler temaerne

 • Den integrerede ændring
 • Mental Robusthed
 • Ledelsesforankring
 • At træffe de rigtige beslutninger

Modul 2 består af temaerne

 • Gevinstrealisering
 • Lede teams med afsæt i styrker
 • Forandrings – og transformationsprocessen
 • Fungere optimalt under pres

Undervisningsformen vil bestå i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og en række konkrete øvelser. Kurset er ikke en tilskuersport, men derimod praksis-nær og inddrager deltagernes erfaringer.

Forud for kurset udfylder du tre surveys:

 • BGP survey, der afdækker din erfaring mht. Business Cases, Gevinstrealisering og Porteføljestyring
 • VIA Inventory of Strengths, som afdækker ens styrker
 • Robustheds-survey, der udgør et øjebliksbillede af din mentale robusthed

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurset afholdes som dagskurser i hyggelige lokaler ved Strøget i det centrale København. Det betyder, at du har aftenen fri til egne gøremål og selv sørger for overnatning.

UNDERVISERE

Eva Hertz
Eva har knap 25 års erfaring som psykolog, underviser og oplægsholder. Hun har en Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er endvidere ekstern lektor i positiv psykologi, Aarhus Universitet. Eva er direktør i Center for Mental Robusthed og har udviklet Mental robusthedstræningsprogrammet MRT®. Eva arbejder med udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer.

Anders Myszak
Anders Myszak er organisationspsykolog og chefkonsulent i Center for Mental Robusthed. Anders har knap 10 års erfaring med at konsultere private og offentlige virksomheder. Han er endvidere ekstern i økonomisk psykologi ved Copenhagen Business School og ekstern lektor i positiv psykologi, Aarhus Universitet. Er medredaktør, på antologien Positiv Psykologi, samt næstformand i Selskab for Evidensbaseret Coaching.

Henrik Faarup
Henrik Faarup er siden 2002 managing partner i Faarup & Partners, som er specialister i ledelse af forandringer ud fra et helhedsperspektiv. Henrik er underviser og driver på Faarup & Partners udvikling af kurser og værktøjer inden for Business Cases og Gevinstrealisering. Var 1985-2000 direktør i Capgemini. Er uddannet svagstrømsingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og HD i organisation fra Handelshøjskolen i København.

Faarup & Partners er medstifter og medejer af Center for Mental Robusthed.

Bjarne Gertz Pedersen
Bjarne har i mere end 25 år på ledelsesniveau arbejdet med forandringer. Det omfatter bl.a. flere direktørposter i Schultz – og SAS koncernen. Som partner i Faarup & Partners har Bjarne arbejdet med værktøjer og processer, der bidrager til overblik, transparens og troværdighed i forandringsprocesser hos en række større private virksomheder og offentlige organisationer. Bjarne er ingeniør fra Aalborg Universitet og har en executive MBA fra CBS.

Download brochure

Se kursusbetingelser

KOMMENDE KURSER

Dato/klokkeslæt Arrangement
25/10/2017 - 27/10/2017
09:00 - 17:00
Forandringslederskab - modul 2
Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K